Google search console ปัญหา data-vocabulary.org schema deprecated

Google search console ได้แจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับ  data-vocabulary.org schema deprecated ที่ได้ถูกยกเลิกการใช้งานบน กูเกิลเซิร์ชคอนโซล หรือ GSC ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ เกิดการแจ้งเตือนดังกล่าว ซึ่งแน่นอนเจ้าของเว็บไซต์ทั่วโลกนั้นสาวนมากจะได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ สกีม่า เบรดครัมป์ Breadcrumb สำหรับการแก้ไขนั้นให้ใส่ “schema.org” แทนที่ data-vocabulary.org แล้ให้ทำการ Validation ที่ Google search console.

 สำหรับคนที่ใช้ปลั๊กอินหรือระบบ CMS อื่นๆนั้นให้รอทางผู้ผลิตทำการอัปเดทแพตช์ออกมาแก้ไข อย่างไรก็ตามให้รีบทำการแก้ไขโดยเร็วเพราะว่า อาจส่งผงกระทบต่ออันดับ และการแสดงผลได้นั่นเอง 
alerts users of Easy Breadcrumb that data-vocabulary.org schema is deprecated on websites. Data-vocabulary.org schema deprecated causing warning on GSC.
Today, I received an email from the search console about the breadcrumbs issue. I think most of the webmasters should have received this email as well. If your site has breadcrumbs enabled with data-vocabulary.org, it’s time to replace it with schema.org.
It seems that the SEO plugin or the theme that has data-vocabulary.org needs an update for replacement.No comments:

Post a Comment